Структура та органи управління закладу освіти

Управління ДПТНЗ «Лебединське вище професійне училище лісового господарства» носить державно-суспільний, демократичний характер і здійснюється через колегіальні органи:

  • Педагогічну раду.
  • Методичну раду.
  • Методичні комісії.
  • Батьківський комітет навчального закладу.
  • Раду учнівського самоврядування.

 Служби супроводу навчального закладу:

      Бібліотека

На сьогодні бібліотеки повинні перетворювати інформацію в цінний національний потенціал, від якого залежить сталий розвиток усього українського суспільства.

Головним завданням бібліотеки училища є надання допомоги учням та педагогам у навчально-виховному процесі; забезпечення учасникам навчального процесу доступу до інформації, знань, культурних цінностей, шляхом використання бібліотечно-інформаційних ресурсів навчального закладу.

Психологічний супровід

Основним змістом діяльності практичного психолога в училищі є надання допомоги учням та педагогам у вирішенні проблем і налагодженні міжособистісних стосунків з оточуючими, а також збереження психічного здоров’я всіх учасників освітнього процесу нашого навчального закладу. Результатом психологічного супроводу  є життєва якість – адаптивність, тобто здатність самостійно досягати відносної рівноваги у відносинам з собою та оточуючих.

Допомога у формі:

  • Індивідуальні консультації психолога;
  • Консультації по телефону або розмова по скайпу;
  • Супровід на зустрічах та засіданнях;
  • Супровід у реалізації занять (Сім’я, особисте життя, творчість)

       Соціальний супровід

Соціальний супровід в закладі спрямований на підтримання процесів активної життєдіяльності  і розвитку природних здібностей педагога та учня, а також створення умов для попередження розвитку негативних наслідків, соціальних проблем, мобілізація людини в соціумі. Діяльність соціального педагога в училищі передбачає створення умов для успішної соціалізації та адаптації учнів, набуття соціальної компетентності, формування і ствердження кожного учня як особистості, входження їх в активне громадське життя, об’єднання зусиль родини, навчального закладу, громадськості, для надання допомоги дитині.

 

Управлінські органи

ДПТНЗ «Лебединське вище професійне училище лісового господарства»

З метою оптимізацїї управління життєдіяльністю навчального закладу створено органи управління, діяльність яких дає змогу враховувати потреби учасників освітнього процесу. Наявність розгалуженої структури управлінських органів в училищі вимагає організації їх взаємодії, координації роботи всіх підрозділів.

До структури управлінських органів у ДПТНЗ «Лебединське вище професійне училище лісового господарства» належать:

— органи колегіального управління

(педагогічна рада, нарада при директорі, його заступників, інструктивно-методична нарада, методична рада, школа педагогічної майстерності);

— адміністрація училища (директор, заступник з навчально-виробничої роботи, заступник з навчально-виховної роботи, методист, заступник з господарської діяльності, старший майстер);

— органи громадського самоврядування  учнів (учнівська рада); педагогічні працівники (профком, методична рада); батьків (батьківський комітет).

У ДПТНЗ «Лебединське вище професійне училище лісового господарства» на основі типового Статуту з урахуванням соціальних, економічних, національних та регіональних особливостей системи професійно-технічної освіти розроблено статут відповідно якого функціонує навчальний заклад.

Статут  ДПТНЗ «Лебединське вище професійне училище лісового господарства» — це сукупність норм і правил  життя педагогічного та учнівського колективів з урахуванням їх особливостей і перспектив розвитку.

Він не повинен суперечити основним державним документам про діяльність ДПТНЗ, обмежувати права учасників навчально-виховного процесу (викладачів, майстрів виробничого навчання та учнів). Затверджується директором та головою профспілкового комітету,  реєструється у Департаменті освіти і науки Сумської  обласної державної адміністрації.

   Педагогічна рада створюється для розгляду складних питань організації навчального процесу, підвищення кваліфікації та професійної майстерності педагогів. До її складу входять: адміністрація училища,  викладачі, майстри виробничого навчання,  вихователь гуртожитку, технічні працівники. Очолює її директор ДПТНЗ «Лебединське вище професійне училище лісового господарства»

Роботу педагогічної ради планують у довільній  формі на початку навчального року відповідно до потреб навчального закладу. Члени ради мають право виносити на її розгляд усі питання навчально-виховного процесу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але вона повинна збиратися не менше чотирьох разів на рік. При педагогічній раді створюють підзвітні їй методичні комісії.

Нараду при директорі  використовують для вирішення термінових питань, пов’язаних з організацією навчально-виробничого та виховного процесів (аналізу успішності учнів, дисципліни в училищі, для організації навчальної, виробничої та позакласної діяльності). Інколи нарада розглядає роботу окремих педагогів в рамках вивчення передового педагогічного досвіду, виконання стандартів освіти тощо. Участь у них є обов’язковою для адміністрації, заступника з господарської діяльності, коменданта гуртожитку. Періодичність проведення нарад визначає директор ДПТНЗ «Лебединське вище професійне училище лісового господарства».

Наради при  заступниках директора розглядають поточні проблеми, що стосуються їх адміністративної компетенції. Періодичність проведення засідань визначається планом роботи навчального заклад на поточний навчальний рік.

Управлінська діяльність адміністрації навчального закладу

Управління ДПТНЗ «Лебединське вище професійне училище лісового господарства» є складною системою з багатьма внутрішніми  взаємозв’язками. Його ефективність багато в чому залежить від правильного розподілу обов’язків в адміністрації навчального закладу, до якої належать директор, заступники директора з навчально-виробничої, навчально-виховної роботи, методист, старший майстер, заступник з господарської діяльності.

Директор  ДПТНЗ «Лебединське вище професійне училище лісового господарства».

Його діяльність регламентується Положенням про професійно-технічний  навчальний заклад, згідно з яким директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше 3 років, успішно пройшов атестацію керівних кадрів освіти у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. Він є найвищою посадовою особою в ДПТНЗ, діє від імені навчального закладу, представляє її в усіх організаціях, розпоряджається її майном і коштами, укладає договори, видає фінансові доручення, відкриває у банку рахунок, розпоряджається кредитами, видає накази по училищу, його вказівки є обов’язковими для педагогічного колективу, учнів, бухгалтерії та працівників.

Директор організовує планування змісту та забезпечення навчально-виробничого та виховного процесів, несе за них відповідальність. До його обов’язків належить  піклування про здоров’я, безпеку учнів, про створення умов для позаурочної, виробничої та позаучилищної роботи.

Директор наділений адміністративною владою і від уміння користуватися нею залежить його авторитет. Він не може бути консервативним виконавцем інструкцій, а мусить бути творчим керівником. Важливо, щоб він був наділений такими рисами, як демократизм, вимогливість, самовимогливість, чесність, відвертість, дипломатичність, мобільність, чуття нового тощо.

Директор ДПТНЗ «Лебединське вище професійне училище лісового господарства» керує роботою своїх заступників, узгоджує спільну діяльність адміністрації навчального закладу з громадськими організаціями, педагогів та учнів, відповідає за комплектування та набір навчальних груп і працевлаштування випускників.
Один з найголовніших напрямів його роботи — добір і розстановка педагогічних кадрів. У сфері його компетенції організація роботи педагогічної ради, батьківського комітету, загальне керівництво методичною роботою, навчально-виробничим та виховним процесами, координація самоосвітньої роботи викладачів та майстрів виробничого навчання.

Директор несе відповідальність за організацію роботи з охорони праці і техніки безпеки, забезпечення гігієни праці учнів та педагогів.

Заступник директора з навчально-виробничої роботи. 

Здійснює керівництво професійною підготовкою у навчальному закладі, складає розклад уроків, проведення державної кваліфікаційноїї атестації. Організовує і контролює процес навчання учнів у виробничих майстернях та на об’єктах виробничої практики, їх професійну підготовку, всебічний розвиток і поведінку. Контролює виконання навчальних планів та державних стандартів професійно-технічної освіти, якість знань, умінь і навичок учнів здобутих в процесі виробничої діяльності. Сприяє залученню до співпраці з навчальним закладом соціальних партнерів та роботодавців. Здійснює контроль за участю учнів та майстрів виробничого навчання у конкурсах фахової майстерності.

Заступник директора з виховної роботи.

Організовує позаурочну виховну роботу і дозвілля учнів, надає необхідну допомогу класним керівникам, кураторам, вихователям гуртожитку та іншим педпрацівникам училища, які залучаються до виховної роботи з учнями. В його обов’язки входить організація і координація  художньої самодіяльності навчального закладу, туризму та краєзнавчої роботи, підготовка і проведення традиційних та державних свят навчального закладу. Він підтримує зв’язок з інспекцією у справах неповнолітніх, відповідає за діяльність клубу, консультує батьків та керівників гуртків художньої самодіяльності, щодо організації виховної роботи з учнями. Проводить профорієнтаційну роботу.

  Методист.

Здійснює керівництво загальноосвітньою  підготовкою у навчальному закладі,  контролює розклад уроків, графіки гурткових занять, директорських контрольних робіт, проведення лабораторних робіт, складання державної підсумкової атестації. Відповідає за звітність із питань навчального процесу, організовує роботу методичної ради та предметних методичних комісій. Приймає участь у вивченні передового педагогічного досвіду викладачів. Здійснює методичний супровід навчально-виробничого та виховного процесів. Сприяє зростанню іміджу навчального закладу. Бере участь у організації та роботі педагогічної ради, методичної ради, засіданнях предметних та фахових методичних комісій. Одним з його завдань є аналіз інноваційних процесів у системі ПТО, прогнозування нових тенденцій та коригування відповідно до них стратегії науково-методичного розвитку ДПТНЗ «Лебединське вище професійне училище лісового господарства» реалізації інноваційних методик викладання предметів загальноосвітньої та професійно-практичної підготовки, виробничого навчання. Організація роботи по комплексному методичному забезпеченню предметів і професій. Впровадження системи дослідницької, дослідно-експериментальної роботи в училищі. Створення в навчальному закладі позитивних інноваційних умов.

Керує роботою методичних комісій. Розробляє методичні документи, рекомендації, які стосуються перспектив розвитку закладу. Створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання.

Заступник директора з господарської діяльності.

Відповідає за збереження навчальних приміщень і майна, за матеріальне забезпечення навчального процесу, санітарний стан ДПТНЗ «Лебединське вище професійне училище лісового господарства», протипожежну охорону, правильну організацію роботи обслуговуючого персоналу. Контролює процес ремонту та обслуговування навчальних аудиторій та майстерень. 

Старший майстер.   

Старший майстер виробничого навчання є керівником підрозділу професійно-практичної підготовки ДПТНЗ «Лебединське вище професійне училище лісового господарства», до складу якого входять майстри виробничого навчання. За посадовими обов’язками він є у підпорядкуванні заступника директора з навчально-виробничої роботи, призначається на посаду та звільняється наказом директора училища. Є педагогічним працівником навчального закладу. Старший майстер організовує роботу структурного підрозділу відповідно до річного плану роботи навчального закладу. Контролює стан оснащення навчальних майстерень обладнанням, устаткуванням, матеріалами, інструментами, пристроями, технічною і технологічною документацією. Надає директору заявки на обладнання, інструменти, матеріали, необхідні для виконання навчальних планів і програм та заявки на спецодяг та інші засоби індивідуального захисту для учнів і майстрів виробничого навчання. Здійснює контроль за організацією та проведенням уроків виробничого навчання.  Погоджує плани уроків майстрів виробничого навчання, плани на день, індивідуальні плани роботи, переліки навчально-виробничих робіт, графіки контролю проходження учнями виробничої практики, графіки переміщення учнів, переліки кваліфікаційних ( пробних) робіт. Здійснює контроль за веденням встановленої плануючої, облікової, звітної, навчально-методичної документації. Проводить моніторинг рівня педагогічної та професійної компетентності майстрів виробничого навчання. Готує проєкти договорів про навчально-виробничу практику та разом із майстрами виробничого навчання визначає робочі місця, що відповідають вимогам навчальних програм для проходження учнями виробничої практики. Організовує навчально-виробничий процес відповідно до навчальних робочих планів, укладених договорів з підприємствами про навчально-виробничу практику, розкладу занять, згідно з робочими програмами професійно-практичної підготовки та з урахуванням технологій виробництва.

Органи громадського самоврядування

З метою демократизації управління, налагодження зворотного зв’язку, поточного коригування управлінських рішень у навчальному закладі діють органи громадського самоврядування учнів (Рада учнівського самоврядування), учителів (профспілковий комітет, методична рада), батьків (батьківський комітет училища), повноваження яких визначає статут ДПТНЗ «Лебединське вище професійне училище лісового господарства». Вони є дієвим засобом формування громадської думки, сприяють діалогізації взаємин з адміністрацією.

Рада учнівського самоврядування – є найавторитетнішим органом учнівського самоврядування, склад якого обирають на учнівських зборах навчального закладу. Його діяльність є свідченням реалізації права учнів на участь в управлінні училищем, захист своїх прав. Училище визнає повноваження представників учкому, надає їм необхідну інформацію, сприяє участі у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчання, різноманітних видів діяльності і дозвілля учнівського колективу.

Профспілковий комітет. Відповідно до законодавства, колектив училища (педагогічний, адміністративно-господарський, медичний, навчально-допоміжний, обслуговуючий) має право вільно об’єднуватись у профспілки. Адміністрація ДНЗ ДПТНЗ «Лебединське вище професійне училище лісового господарства» погоджує з профспілковим комітетом штатний розклад, навчальне навантаження, умови праці персоналу, укладає угоди про охорону праці, повідомляє про скорочення робочих місць (не менш ніж за три місяці).

Методична рада є  колегіальним органом педагогічних працівників, обов’язок якого – сприяти розвитку та удосконаленню методики навчально-виховного процесу, професійної майстерності і творчого зростання викладачів, майстрів виробничого навчання і вихователя. Вона аналізує та обирає найоптимальніші варіанти змісту освіти (навчальних планів, програм, підручників), форм і методів навчально-виховного процесу, способів їх реалізації, організовує роботу з підвищення кваліфікації педпрацівників, вивчення, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду.

Батьківський комітет  ДПТНЗ «Лебединське вище професійне училище лісового господарства» є органом батьківського самоврядування, склад якого обирають на загальноучилищних батьківських зборах. Метою його діяльності є сприяння виконанню статутних завдань навчального закладу, забезпечення єдності педагогічних вимог до учнів та надання допомоги сім’ї у вихованні й навчанні дітей. Комітет діє згідно з Тимчасовим положенням. Рішення, які мають рекомендаційний характер, обов’язково розглядає адміністрація училища.

Батьківський комітет зобов’язаний дотримуватися Статуту ДПТНЗ «Лебединське вище професійне училище лісового господарства», виконувати рішення, розпорядження адміністрації  щодо організації навчально-виробничого, виховного процесів, захищати учнів від будь-яких форм фізичного та психічного насилля, пропагувати здоровий спосіб життя.

Свої зусилля, здебільшого, він спрямовує на розвиток матеріально-технічної бази, фінансове забезпечення училища, сприяє роботі учнівських об’єднань за інтересами.